Kobie Nel

Gjestekunstner/guest artist - Lokal AiR

Kobie Nel er Sørafrikansk, hvor hun ble født i 1984. I 2016 tok hun mastergrad i kunst (MFA) fra kunsthøgskolen i Bergen, KHiB, og har senere laget noen bemerkelsesverdige utstillinger. Blant disse vakte Apple Puma prosjektet fra 2018 i Bergen Kjøtts lokaler positiv oppmerksomhet.

 

Kobie Nel omtaler seg selv som en multimedia, blandingsteknikk, installasjonskunstner og iscenesetter. Hun arbeider med det meste, med andre ord. I en biografisk omtale kan vi lese at hun søker å gi fysisk form til det billedlige. Som om hun konkretiserte et maleri eller et foto, som i sin tur er et tilfeldig utsnitt av en virkelighet som gir mening, eller en komposisjon av kjente eller ukjente objekter og landskap som gir oss erfaring.  Om vi kan forstå bildemotivet semantisk, som et visuelt begrep, så gir Kobie Nel oss i sin kunst en mulighet til å gå inn i ordet, og inn i den bakenforliggende meningen av vårt ståsted.

 

I Apple Puma står to lenestoler midt i et industrielt rom. Tre paneler i rosa, blått og grønt dekker kun delvis de grove betongveggene rundt oss. Mellom tak og vegger henger tau, som lianer i en tropisk skog. På gulvet ligger biter av rå leire som er i ferd med å størkne, ispedd brokkoli og epler, som er i ferd med å bli spist, blant et og annet vannglass. Her finner vi også en serie gjennomsiktige plastflasker med blomster lagt i vann, hvor de vil råtne. På veggene i rommet hengeri fire neondekorasjoner med motiver som kan minne om gamle afrikanske skjold og som bidrar til å gi oss en fremmedartet erfaring. Det visuelle motivet i et av dem ligner på den berømte diamanten, The Star of Africa, som er å finne i septeret blant de britiske kronjuvelene. 28 fargerike sangfugler flyr omkring oss. De lever i og med verket. I følge kunstnerens egen beskrivelse er denne fuglearten i utgangspunktet nærmest fargeløse, men blir gule gjennom kostholdstilskudd i en praksis som kalles “fargemating”.

 

Det er noe tiltrekkende eksotisk og samtidig utfordrende dekadent i dette arbeidet. Det etablerer en fremmed skjønnhet. Kunsten appellerer til sansene, men samtidig vekkes behovet for å tenke gjennom de mange kontrastene og betingelsene. Vi spør oss blant annet om hvem som hører hjemme i lenestolene, og hvorfor. Vi? Dette er en scene uten andre skuespillere enn oss selv.

I all sin tredimensjonalitet er det også noe ved dette kunstverket som minner sterkt om stilleben motivene i malerier av historiske kunstnere som  Willem Kalf eller Peter Claez. Som Kobie Nel malte disse kunstnerne oppsatser og komposisjoner (eller installasjoner om vi ønsker), av vakre, fargerike og forlokkende objekter, ispedd mat og elementer av elde og forråtnelse. Kunsten etablerer skjønnhet og stiller spørsmål ved dens legitimitet.

 

Som deltaker i Lokal AiR, våren 2021, har  Kobie Nel blitt introdusert til ulike muligheter for å integrere glass som kunstnerisk materiale i sine kommende prosjekter og spennende kunstverk.

—-

 

Kobie Nel is South African, and was born there in 1985. She graduated with a MFA from Kunsghøgskolen i Bergen, KHiB, in 2016, and has since then made some remarkable exhibitions. Noteworthy amongst these, is the Apple Puma project from 2018 at Bergen Kjøtt’s premises.

 

Kobie Nel describes herself as a multimedia, mixed technique, installation artist of staged imagery. She dabbles, so to say, in a lot. In a biographical review, we can read that she seeks to give physical form to the pictorial. A painting, or a photograph, might as we know be a random slice of a reality that makes sense, or a composition of known or unknown  landscapes or objects that gives us an experience beyond the immediate. If we can understand this imagery as visual semantics, Kobie Nel provides us in her art with an opportunity to examine the syntax of the pronounced, and to enter the underlying meaning of our point of view. She builds her body of work by grammatically assembling expressive units, objects or elements, regardless of its materiality. Her enactments are not like a tableaux vivant, with people depicting some event or mythological motif, but more so like facilitated encounters between a furnished condition and the unknown response. 

 

In Kobie Nel’s work Appel Puma, two armchairs are placed at the center of an industrial room. Three panels in pink, blue and green only partially cover the rough concrete walls around us. Ropes, looking like vines from a tropical forest, hang between the ceiling and the walls. Scattered on the floor we find pieces of raw clay, about to solidify, interspersed with broccoli and apples, which are about to be eaten, among the occasional glass of water. Randomly placed around the room we also find a series of transparent plastic bottles with flowers laid to rot in water. Four neon ornaments decorate the walls, each with motifs reminiscent of old African tribal shields, one of them representing the famous diamond The Star of Africa, to be found in the British crown jewels. 28 colorful songbirds fly around us. They live in, and by the work. This particular species is, according to the artist’s own description, almost colorless in its natural state, but turns yellow through dietary supplements in a practice called “color feeding”.

 

There is something attractively exotic and at the same time challengingly decadent in this work. It contains a foreign beauty, yet we are immersed. We ask ourselves, among other things, who belongs in the armchairs, and why. We? This is a scene without actors other than ourselves.

 

In all its three-dimensionality, there is also something about this work of art that is reminiscent of the still life motifs in paintings by historical artists such as Willem Kalf or Peter Claez. Like Kobie Nell, these artists painted compositions of assembled and carefully staged trivia, of beautiful, colorful and alluring objects randomly heaped upon each other, and interspersed with food and elements of age and decay. The work of art both  establishes its opulent beauty and questions its relevance.

 

As a participant in Local AiR during spring 2021, Kobie Nell has been introduced to various possibilities how to elaborate, and incorporate glass as an artistic material into her work. We are very excited about what she brings further into her new projects and exciting works of art.

Dates:  Mars/March 2021
Kobie Nel | S12 Open Access Studio and Gallery