Lokal AiR Høst 2021

Lokal AiR – Lokale gjestekunstnere på S12  – Høsten 2021

Til kunstnere med etablert virksomhet i Vestland fylke.

Hva er Lokal AiR?

 

S12 samarbeider med et stort spekter av ulike kunstnere for å utforske og utvide glassets muligheter og uttrykksformer innen kunsten. Gjennom vår profil Lokal AiR inviterer vi derfor kunstnere som er bosatte i vårt område til å bli kjent med, og utforske teknikker i arbeidet med glass gjennom to uker seminar og praksis i vårt verksted (med en ukes opphold mellom hver økt). Denne perioden kan resultere i ferdige kunstarbeider, men dette er ikke forventet, og deltakerne oppmuntres til å utforske og utfordre glasset som materiale i sin kunstneriske tilvirkning og på basis av ny kunnskap og praksis.

 

En søknad om deltakelse må være oss i hende innen den 23. juni, og bør være i form av en enkelt PDF fil på maksimum fem sider som må inneholde:

  Utdrag av curriculum vitae/biografi.

  Et forslag som beskriver hvordan du ser arbeidet med glass kan inngå i, eller supplere din øvrige kunstpraksis frem mot et mulig kommende prosjekt. Om du har en viss kjennskap til hvordan glass tilvirkes, så vil det være av interesse å vite hvilken teknikk du ser for deg som mest relevant eller interessant å fordype deg i.

  Fem foto, eller bilder som viser tidligere arbeid. Video, på maksimum 5 minutter, kan sendes via lenker til relevante nettsider.

  Søknaden skal sendes med vedlegg til proposal@s12.no og være merket Lokal AiR (og ditt navn). Filstørrelsen må ikke overskride 10Mb.

 

Gjesteoppholdet og arbeidet vil bli dokumentert og presentert i sosial fora, alltid i samråd med hver enkelt deltaker.

Utstyr

De utvalgte deltakerne til dette programmet vil få innføring i og teknisk støtte til: glassblåsing, glasstøpning, flammearbeid og slipe- og overflatebehandling.

 

Utstyrslisten nedenfor kan hjelpe deg med å forstå hva disse prosessene innebærer.

 

S12 vil tilby det klare glasset for glassblåsing (Cristalica), et standardutvalg av glassfarger, og de nødvendige redskapene. Hvis du skal støpe, tilbyr vi glass av samme type til dette, så vel som leire, voks, gips og silisiumdioksyd, samt nødvendig utstyr for å lage støpeformer. Hvis du skal slipe- og overflatebehandle, står vi for alle redskapene, i tillegg til selve sandblåseren og UV-limet for sammenføyning av glass. Utstyr til flammearbeid inkluderer grunnleggende klart glass, fakkelen og manuelle verktøy. En detaljert liste over vårt studioutstyr finnes her: : https://www.s12.no/workshop-2/

Timeplan:

9. juni – Presentasjon klokken 18.00 til 20.00

23. juni – Søknadsfrist

8. juli – Kunngjøring av utvalgte kandidater og innledende dialog med disse.

 

Selve programmet vil så gjennomføres over to uker med en ukes pause mellom disse, i perioden mellom den 08. til 15., og den 22. til 29. september

Kunstnere med bosted utenfor Bergen kommune kan søke prosjektet støtte til transport og losji.

Lokal AiR er støttet av Vestland Fylkeskommune. 

 

OBS: Om du vil laste ned dette programmet sammen med en oversikt over relevante lenker og kontakter trykker du HER for norsk tekst.

Local AiR at S12 – Autumn 2021

 To artists established in the county of Vestland.

What is Local AiR?

 

S12 works with a wide range of artists to explore and expand the ways glass can be used as an artform. Our Local AiR program invites artists living in our region to familiarise themselves, and experiment with glass processes in a two week period, enjoying a one week break in between each session. While finished works may be produced, it is not expected and we encourage Local AiRs to test their use and understanding of glass and glass processes as introduced during the program.

 

The submitted proposal, to reach us by the 23rd of June, should consist of one single PDF file and a maximum of five pages including the following:

 

  Curriculum Vitae /Resumé.

  A proposal to how you see the work with glass can be incorporated in/supplement your other art practice or a possible upcoming project. If you have any prior knowledge of glass work, it would also be relevant to indicate what technique you would wish to focus on.

  Five images of previous work. We welcome submission of videos via website links. Videos can be a maximum of 5 mins.

  Send this as an attachment by email to: proposal@s12.no, with the subject heading : Local AiR (Your name). Max file size 10MB.

 

These residencies will be documented and shared through social media channels in discussion with each participant.

 

Resources

 

Selected Artists at S12 will receive technical support for glassblowing, glasscasting , flamework and coldwork. The resource sheet below can help with an understanding of what these processes involve.

 

S12 will supply the clear glass for glassblowing (Cristalica), some assorted frit colors and the tools. If you are casting, we can supply the same glass for this as well as clay, wax, plaster and silica as well as tools for mold making. If you are coldworking, we supply all of the tools, as well as the sandblaster and UV glue for joining glass. Flamework supplies include basic clear glass, the torch and various hand tools. A detailed list of studio equipment can be seen here: https://www.s12.no/workshop-2/

 

Timeline of Events

 

June 9th Info session 6 to 8pm

June 23rd Deadline for applications.

July 8th Selection of candidates and initial contact with participants.

 

Local AiR Programs will run a two week span which will be organized between the 8th and 15th, and the 22nd and 2th of September.

Artists living outside the municipality of Vestland can apply to the project for support to cover transport and lodging. 

The Local AiR program is supported by Vestland Fylkeskommune.

 

If you would like to download this program with our additional reference sheet push HERE for a ful text en English.

Lokal AiR Høst 2021 | S12 Open Access Studio and Gallery