Emma Baker

Emma Baker

Som det fremgår av den biografiske beskrivelsen av Emma Baker er hun engelsk og studerte også ved universitetet i havnebyen Sunderland, nord-øst i landet. Fra sin utdannelse, og ikke minst gjennom sine erfaringer som gjestekunstner fra ulike land og ledende verksteder og institusjoner har hun ikke desto mindre blitt kjent med, og tatt til seg alle rådende og viktige internasjonale impulser og teknikker.

Emmas kunst viser til banebrytende ny stil og en personlig kapasitet til å løse krevende fagtekniske utfordringer uten å etterlate seg annet enn ren og skjær eleganse i glasset.

Allikevel er fokuset i Emmas kunstneriske arbeide rettet mot menneskene og naturen i hennes umiddelbare nærhet, det seg være om den er storslått, skarp og blendende eller tåketung og ordinær. Som hun leser naturen, kjenner vi oss personlig igjen i hennes arbeider. I sine svært ulike objekter i glass ser hun hvordan vi som mennesker forsøker, lykkes og feiles gjennom å forme sine objekter som langstrakte og elegante, men med bulker og i tette lag, eller som nydelig skjøre, sofistikerte og raffinerte, men samtidig asymmetriske eller hellende. Det er med andre ord både empati og humor i hennes kunst som samtidig får oss til å nærme oss kunsten i glede over ren prakt.

Biografi

Emma Baker har en Bachelor i glass og keramikk fra universitetet i Sunderland (2014) og har jobbet i flere glass-studioer i Europa. I 2019 ble hun en av to Associate Artists ved North Lands Creative, et toårig program som støtter og utvikler kunstneres glass praksis. Hun har også blitt tildelt residencies ved Berlin Glas, The Glass Factory og North Lands Creative. Arbeidene hennes finnes i offentlige og private samlinger og blitt vist flere steder i UK og Irland. Nylig har hun mottatt stipendmidler “to the USA” og har arbeidet med internasjonale tverr-kulturelle prosjekter støttet av British Council Scotland og Creative Europe. Hun har også vært undervisningsassistent på Corning museum of Glass, Bild-Werk Frauenau og North Lands Creative.

I S12 har hun arbeidet med å utvikle ‘Carragh’  serien sin videre. Serien er skapt ved å bringe prosessene rundt glassblåsing og ovnsforming sammen. Arbeidet bærer visuelle likheter med stabler og lag av berg ved Caithness-kysten i Skottland: De røffe kantene, fargene og definerte lagene, gjenspeiler også noe menneskelig, personlig og erfart.

Emma Baker

Emma Baker is, as the paragraph on her biography shows, English and studied as well to become a glass artist in England at the University of Sunderland, at north-east coast of the country. From her education, and not least through her experiences as an artist in residence at leading institutions and workshops abroad , she has nevertheless taken on board, and excelled in all the prevailing and important international impulses and techniques.

Emma’s art incorporate groundbreaking new style and a personal capacity to solve demanding technical challenges in her work without leaving us with anything but pure elegance.

Still, the focus of Emma’s artistic work is on people and nature in her immediate vicinity, whether it is magnificent, sharp and dazzling or hazy and ordinary. Through her interpretations on nature and its conditions, we recognize ourselves personally in her works. In her ample variety of different glass objects, she reflects how we as humans try, succeed and fail by shaping her items as elongated and elegant, although stacked in dense layers, and with dents, or as beautifully fragile, sophisticated and refined sculptures, but at the same time asymmetrical or sloping. In other words, she offers both empathy and humor in her work, allowing us to approach art in joy over pure splendor.

Biography

Emma Baker (UK) received her BA from Sunderland University in 2014 and has since worked in glass studios throughout Europe. In 2019 she became one of two Associate Artists at North Lands Creative, a two-year programme supporting & developing the practice of glass artists. She has been awarded residencies at Berlin Glas, The Glass Factory, S12 Bergen and North Lands Creative. Her work is held in public & private collections and has been shown across the UK & Ireland. Most recently, she has received scholarship funding to the USA and has worked on international cross-cultural projects supported by British Council Scotland and Creative Europe. She has also been a teaching assistant at Corning Museum of Glass, Bild-Werk Frauenau and North Lands Creative. 

In S12 Baker has been continuing her work on the “Carragh” series, which are created by bringing the processes of blown glass and kiln forming together. The work shares visual similarities with the rock stacks and strata on the Caithness coast: The harsh edges, colouration and defined layers also reflects something humane, personal and experienced.

 

Dates:  April 2020
Emma Baker | S12 Open Access Studio and Gallery