Ida Wieth

Gjestekunstner - Artist in Residence

Ida Wieth

 

Høstens gjestekunstner på S12, under vår programprofil AiR, er danske Ida Wieth.

 

Hun tok sin Master of Fine Art i glasskunst i Edinburgh, Skottland i perioden 2007 og 2009, og studerte ved Kosta Glascenter i Sverige i årene mellom 2002 og 2005.

 

Nå i 2020 har Ida vært aktuell med utstillingen Earth, Wind, Water, Fire, på Galleri F15 i Moss, og som en del av den 44. utgaven av utstillingsrekken Tendenser i Nordisk Kunsthåndtverk, og hun har deltatt i duo-utstillingen Skulptur, Tekstur, Figur på Sophienholm kunstsenter i Kongens Lyngby, Danmark.

 

I 2019 hadde Ida soloutstilling ved Danske Kunsthåndverkere & Designeres galleri Officinet i Københan. Hun har også deltatt i utstillinger ved prestisjetunge gallerier i London, New York, Venezia, Toronto, Tokyo, Basel og Brüssel, ved siden av å være representert i kollektivutstillinger både i Finland og Sverige ved siden av hjemme i Danmark og nå i Norge.

 

I 2018/9 deltok hun i Harbourfront Centers nordiske glass festival, Festival of Cool, i Toronto, Canada. I 2018 var hun også med på den prestisjetunge Toyama International Glass Exhibition, ved Toyama Glass Art Museum i Toyama, Japan. Samme år var hun i tillegg representert ved Homo Faber festivalen, organisert av Michelangelo Foundation, og Fondazione Giorgio Cini,  i Venezia, Italia. Fra hennes hjemlige trakter kan fremholdes hennes deltakelse i utstillinger ved både Glassmuseet Ebeltoft, i 2018, og Bienalen for Kusnthåndværk og Design i Carlsberg byen, København, 2015.

Wander / Wonder

 

Å vandre og undre, er hovedoverskriften på prosjektet som Ida Wieth utvikler mens hun er vår gjestekunstner i september og oktober. Objektene hun lager under oppholdet skal så utstilles på galleri Entrée her i Bergen. Lørdag den 17. oktober klokken 16.00 vil hun også tilby en samtale med publikum om sin kunst og sitt arbeide i vårt verksted, her på S12.

 

Å møte Idas kunstverk er som å spa opp et lag av jorden, og en del av oss selv, med alle våre fibre, røtter, væremåter og ville veier bundet sammen i et flettverk av materialer som finner sammen, konkurrerer, danner skjønnhet, flerrer oss og gror. I andre materialsammensettinger lager hun kombinasjoner av jern og glass med preg av natur og virkelighet, som danner rom og korridorer.

 

Ida arbeider med det stedsspesifikke, både i det landlige og urbane, gjennom å søke forståelse av de mange ulike kvalitetene som binder en plass sammen og hvordan disse bokstavelig talt preger seg inn i hennes kunst av glass, metall og tematiske tråder eller grener fra den virkeligheten hun besøker, og blir en del av.

 

Jeg er opptatt av mine egne avtrykk, uttrykk og inntrykk, sier hun, og mener det bokstavelig. Samtidig engasjerer hun seg i en kunstnerisk arkeologi i hva kun kaller geologiske lag av byggematerialer. Alle disse begrepene gir mening i møte med Idas objekter. I et av hennes tidligere prosjekter arbeidet hun derfor også med vekten av ord. I kunsten hennes ser vi derfor en helt konkret søken etter betydning av begreper som rør, fletting, materialer, tid og forløp langs veien. Hennes hovedmateriale i sitt kunstneriske arbeide er glass. Deler av hennes prosjekt handler nettopp om å utfordre dette skjøre, transparente og delikate materialet med sin elitistiske status i møter hvor det harde, det brune og det tøffe presser seg på, og preger.

 

Glassets overflate bærer i seg elementer og vev av alt rundt oss. Som oss må også glasset bøye seg og ta del.


Ida Wieth

 

This autumn’s guest artist on S12, under our Artist in Residence program profile, is Ida Wieth from Denmark.

 

Ida achieved her Master of Fine Art in glass art in Edinburgh, Scotland between 2007 and 2009, after having studied at Kosta Glas Center in Sweden between 2002 and 2005.

 

Throughout 2020 Ida has been profiled with works in the exhibition Earth, Wind, Water, Fire, at Gallery F15 in Moss, Norway, as part of the 44th edition of the exhibition series Trends in Nordic Crafts, and she has participated in the duo exhibition Sculpture, Texture , Figurines at Sophienholm Art Center in Kongens Lyngby, Denmark.

 

In 2019, Ida had a solo exhibition at the Danish Craftsmen & Designers’ gallery Officinet in Copenhagen. She has, over the years, also shown works in exhibitions at prestigious galleries in London, New York, Venice, Toronto, Tokyo, Basel and Brussels, in addition to being represented in group exhibitions in both Finland and Sweden alongside in her home country Denmark and now in Norway.

 

In 2018/9, she formed a part of the Harbourfront Center’s Nordic glass festival, Festival of Cool, in Toronto, Canada. In 2018, she also participated in the prestigious Toyama International Glass Exhibition, at the Toyama Glass Art Museum in Toyama, Japan. That same year, she was also represented at the Homo Faber Festival, organized by the Michelangelo Foundation, and the Fondazione Giorgio Cini, in Venice, Italy.

 

Her domestic exhibitions at both the Glass Museum in Ebeltoft, in 2018, and the Biennial of Crafts and Design in Carlsberg Byen, Copenhagen, 2015 should also be emphasized in this short summary of her curriculum.

 

Wander / Wonder

 

Walking and wondering, or contemplating, is the main theme of the project that Ida Wieth is developing during her residency at S12 in September and October. Her objects will eventually be exhibited at gallery Entrée, here in Bergen.  Ida will also offer an artist talk-session at our facilities, here in S12, Saturday the 17th of October at 16.00 hrs.

 

Meeting Ida’s artwork is like digging up a layer of turf, and subsequently looking at a part of ourselves with all our fibers, roots, ways of being and wild paths tied together in a web of materials that bond, compete, creates beauty, multiply and grows. In other compositions, she creates combinations of iron and glass carrying traces of imprint nature and reality, shaping rooms and corridors.

 

Ida works with the site-specific, subtracted from both rural and urban environments, by seeking an understanding of the many different qualities that ties a place together, and how these literally imprint into her glass, metal and thematic threads or branches imported from that reality. Through her physical work with the elements, she also intertwines herself, and becomes a part of the fabric

 

I am reflecting on my own imprints, expressions and impressions, she says, and means it literally. At the same time, she engages in an artistic archeology of what she describes as geological layers of building materials. All of these concepts make sense in the face of Ida’s objects. In one of her previous projects, she also worked with the idea of the specific weight of words. In her art we therefore experience a very focused search for the true meaning of concepts such as pipes, braiding, materials, and the passing of time as we live. Her main material in her artistic work is glass. Parts of her project are precisely about challenging this fragile, transparent and delicate material with its elitist status in meetings where the hard, the brown and the tough makes its marks, and leave residue.

 

The surface of the glass carries in itself elements and tissues of everything around us. Like us, the glass must bend and partake.

Dates:  September - Oktober 2020
Ida Wieth | S12 Open Access Studio and Gallery